همه کشورها
زبان_فارسی
  تمام بخش ها
  مقایسه
  اضافه کردن به علاقمندي ها
  به اشتراک گذشتن   ID: 900:3591
   فروش ام دی اف
  0UAHمطلع شدن از قیمت
  توضيحات

  فرآيندتوليدMDF

  محصولياستكهبااستفادهازاليافدرختانپهنبرگوسوزنيبرگ،مانندصنوبر،كاج،اكاليپتوسوديگرMDF

  گونههايجنگلي،بايكرزينسنتتيكدردمايخاصتركيبوبهشكلتختهتوليدميگردد.

  ازمراحلذيلتشكيلشدهاست : MDF فرآيندتوليد

  -1 انباشتهسازيچوببعنوانمادهاوليه

  -2 عملياتتوليدچيپس

  -3 عملياتالكچيپسها

  -4 شستشووپختچيپسها

  -5 توليدالياف

  -6 چسبزني

  -7 خشككن

  -8 شكلدهيكيكالياف

  -9 پرس

  -10 خنكسازيتختهها

  -11 اندازهبري

  -12 انبارش

  مشخصات تخته

  مشخصاتتختههايتوليدياينكارخانهمطابقبااستانداردمليايرانبشماره 7416 ميباشد.

  1. تغييراتابعاديتخته:

  درجدولذيلابعاداستانداردتختهامديافازنظرضخامت،عرض،طول،صافبودنلبههاوگوشههاودامنه

  تغييراتمجازهريكآمدهاست.

  16mm ضخامتتخته

  ± 0/3mm تلرانس(دامنهمجازتغييرات) ضخامت

  1/5 mm/m صافبودنلبهها

  -/+ 1/5 mm/m انحرافازقائمهگوشههاحداكثر

  عکس ها
  • ام دی اف
  • دوست دارید عکس های بیشتری ببینید؟

   ارسال يک پيام
  فروش ام دی اف
  سفارش
  مطلع شدن از قیمت
  یا با فروشنده تماس بگیرید
  Try to describe briefly the essence of your question to the seller (at least 20 symbols)
  Go backin section "ام دی اف"
  View also محصولات دسته ها "مصالح برای نمای ساختمان"
  براي
  by the goods
  پست الکترونيکي بايد حاوي 20 شخصيت. پيام شما مي تواند نمي تواند بيش از 2000 کاراکتر
  آيا در زمينه مورد نياز را پر نمي
  درست است نه ميدان
  درست است نه ميدان
  مقایسه0
  Clearوضعیت ها انتخاب شده: 0